V/v Bổ sung hồ sơ, điều chỉnh số liệu đăng ký DMMT Cty Bibica
V/v Bổ sung hồ sơ, điều chỉnh số liệu đăng ký DMMT Cty Bibica
Số hiệu 182/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 07/02/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Bổ sung hồ sơ, điều chỉnh số liệu đăng ký DMMT Cty Bibica
V/v Bổ sung hồ sơ, điều chỉnh số liệu đăng ký DMMT Cty Bibica