V/v Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm, văn hóa phẩm không kinh doanh

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h10 ngày 08/03/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1367/TCHQ-GSQL

V/v Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm, văn hóa phẩm không kinh doanh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2017

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 178/BC-GSQL ngày 17/01/2017 của Cục Hải quan TP Hà Nội về việc nêu tại trích yếu. Về việc này, căn cứ ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông tại công văn số 598/BTTTT-CXBIPH ngày 27/2/2016; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 616/BVHTTDL-VP ngày 22/2/2017, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh:

Căn cứ theo Luật Hải quan, Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 và Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc căn cứ vào Giấy phép nhập khẩu (không chấp nhận Giấy phép nhập khẩu tạm thời) của cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục nhập khẩu theo quy định.

2. Giấy phép đối với văn hóa phẩm là quà biếu, quà tặng:

Theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 8 Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ thì văn hóa phẩm là quà biếu, tặng có giá trị vượt quá tiêu chuẩn miễn thuế theo quy định của pháp luật thì phải xin Giấy phép nhập khẩu của cơ quan quản lý chuyên ngành.

Đối vói lô hàng nhập khẩu là quà biếu, quà tặng vượt tiêu chuẩn miễn thuế theo quy định, trong đó có văn hóa phẩm (bao gồm cả loại có trị giá hải quan vượt tiêu chuẩn miễn thuế và loại có trị giá hải quan dưới tiêu chuẩn miễn thuế) thì chủ lô hàng phải xin giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm cả lô hàng theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

 

 

 

V/v Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm, văn hóa phẩm không kinh doanh
Số hiệu 1367/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 06/03/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm, văn hóa phẩm không kinh doanh
V/v Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm, văn hóa phẩm không kinh doanh