V/v Chính sách thuế và thủ tục hải quan đối với hàng hóa của DNCX (Công ty TNHH Aaron Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h40 ngày 27/06/2016

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5832/TCHQ-TXNK

V/v Chính sách thuế và thủ tục hải quan đối với hàng hóa của DNCX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Aaron Việt Nam

(Tầng 24, Khối B tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 02/TCHQ/2016 ngày 30/5/2016 của Công ty TNHH Aaron Việt Nam vướng mắc về chính sách thuế nhập khẩu của nhà thầu cho công trình của doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Chính sách thuế

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; khoản 3 Điều 2 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ; Điều 16, Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì "Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác thuộc đối tượng không chịu thuế"

Công ty TNHH Hansol Electronics Việt Nam là DNCX nên hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài của DNCX và chỉ sử dụng trong DNCX thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu. Trường hợp nhà thầu chính, nhà thầu phụ nhập khẩu để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc cho Công ty thì số hàng hóa nhập khẩu đó cũng thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu.

2. Đăng ký Danh mục hàng hóa

Công ty TNHH Hansol Electronics có văn bản đề nghị nhập khẩu hàng hóa kèm Danh mục hàng hóa ghi rõ tên hàng, số lượng, chủng loại. Việc đăng ký danh mục hàng hóa thực hiện trước khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa. Các nhà thầu chính, nhà thầu phụ sử dụng danh mục do Công ty đã đăng ký với cơ quan hải quan để nhập khẩu hàng hóa.

3. Thủ tục hải quan

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì: Đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho DNCX: Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Trường hợp nhà thầu nhập khẩu hàng hóa để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho DNCX thì sau khi bàn giao công trình cho DNCX thì báo cáo lượng hàng hóa đã nhập khẩu cho cơ quan hải quan nơi quàn lý DNCX theo mẫu số 18/NTXD-DNCX/GSQL Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Hồ sơ hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2, điểm c khoản 4 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Nơi mở tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan quản lỷ DNCX. Nhà thầu chính, nhà thầu phụ được đứng tên trên tờ khai để làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào DNCX và hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài phải được vận chuyển thẳng đến DNCX; các nhà thầu phụ không phải làm thủ tục hải quan tái xuất vào DNCX cho chủ đầu tư là Công ty TNHH Hansol Electronics.

Việc báo cáo lượng hàng hóa đã nhập khẩu cho cơ quan hải quan nơi quản lý DNCX được thực hiện sau khi bàn giao công trình cho DNCX theo quy định tại khoản 2 Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên để thực hiện, trường hợp có vướng mắc đề nghị liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được giải quyết cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Aaron được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

V/v Chính sách thuế và thủ tục hải quan đối với hàng hóa của DNCX (Công ty TNHH Aaron Việt Nam)
Số hiệu 5832/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 23/06/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Chính sách thuế và thủ tục hải quan đối với hàng hóa của DNCX (Công ty TNHH Aaron Việt Nam)
V/v Chính sách thuế và thủ tục hải quan đối với hàng hóa của DNCX (Công ty TNHH Aaron Việt Nam)