V/v Chuyển cửa khẩu hàng hóa từ kho CFS về kho ngoại quan (Công ty TNHH Asia Allance Holding Limited)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h00 ngày 29/03/2016

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HQ

_______

Số: 400/GSQL-TH

V/v Chuyển cửa khẩu hàng hóa từ kho CFS về kho ngoại quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Asia Allance Holding Limited

(Đ/c phòng 606, tháp A1, tòa nhà Indochina Olaza Hà Nội, 241 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 140/CV-AA của Công ty TNHH Asia Allance Holding Limited về việc chuyển cửa khẩu hàng hóa từ kho CFS về kho ngoại quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4, Điều 22 Luật Hải quan năm 2014;

Căn cứ quy định tại Điều 4 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ,

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài thực hiện việc chia, tách container tại kho CFS sau đó đưa hàng gửi kho ngoại quan để chờ nhập khẩu vào nội địa hoặc xuất đi nước khác thì được chuyển cửa khẩu từ kho CFS về kho ngoại quan.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài gửi kho ngoại quan (sau khi thực hiện chia tách tại CFS) thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, theo đó nguời khai hải quan thực hiện khai tờ khai hàng hóa nhập khấu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II và khai vận chuyển kết hợp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 51 Thông tư này.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Asia Allance Holding Limited được biết và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

V/v Chuyển cửa khẩu hàng hóa từ kho CFS về kho ngoại quan (Công ty TNHH Asia Allance Holding Limited)
Số hiệu 400/GSQL-TH Ngày văn bản 28/03/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Chuyển cửa khẩu hàng hóa từ kho CFS về kho ngoại quan (Công ty TNHH Asia Allance Holding Limited)
V/v Chuyển cửa khẩu hàng hóa từ kho CFS về kho ngoại quan (Công ty TNHH Asia Allance Holding Limited)