V/v Chuyển tiêu thụ nội địa (Công ty CP Đầu tư và TM TNG)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h00 ngày 10/01/2017

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

_______

Số: 35/GSQL-GQ2

V/v Chuyển tiêu thụ nội địa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư và TM TNG

(434/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên)

Trả lời công văn số 1935/CV-TNG ngày 22/12/2016 của Công ty CP Đầu tư và TM TNG về việc hướng dẫn khai báo chuyển đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 178 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 quy định "Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao";

Căn cứ Khoản 2 Điều 181 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 quy định quyền và nghĩa vụ của bên đặt gia công "Nhận lại toàn bộ sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị cho thuê hoặc cho mượn, nguyên liệu, phụ liệu sau khi thanh lý hợp đồng gia công, trừ trường hợp có thoả thuận khác".

Như vậy về nguyên tắc thì nguyên liệu, vật tư, sản phẩm gia công thuộc quyền sở hữu và định đoạt của bên đặt gia công. Do công văn Công ty chưa nêu rõ vụ việc và không có hồ sơ kèm theo nên Cục Giám sát quản lý về Hải quan không đủ cơ sở để hướng dẫn. Đề nghị Công ty làm rõ kèm hồ sơ và làm việc với đơn vị hải quan trực tiếp quản lý để được hướng dẫn./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNGVũ Lê Quân

 

 

 

V/v Chuyển tiêu thụ nội địa (Công ty CP Đầu tư và TM TNG)
Số hiệu 35/GSQL-GQ2 Ngày văn bản 10/01/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Chuyển tiêu thụ nội địa (Công ty CP Đầu tư và TM TNG)
V/v Chuyển tiêu thụ nội địa (Công ty CP Đầu tư và TM TNG)