V/v Đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai)
V/v Đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai)
Số hiệu 1341/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 23/06/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai)
V/v Đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai)