v/v đăng ký danh mục miễn thuế xưởng Bead Wire Cty Hyosung ĐN
v/v đăng ký danh mục miễn thuế xưởng Bead Wire Cty Hyosung ĐN
Số hiệu 357/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 27/02/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
v/v đăng ký danh mục miễn thuế xưởng Bead Wire Cty Hyosung ĐN
v/v đăng ký danh mục miễn thuế xưởng Bead Wire Cty Hyosung ĐN