V/v Điều chỉnh danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Cty CP cấp nước Hồ Cầu Mới)
V/v Điều chỉnh danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Cty CP cấp nước Hồ Cầu Mới)
Số hiệu 2043/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 20/09/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Điều chỉnh danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Cty CP cấp nước Hồ Cầu Mới)
V/v Điều chỉnh danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Cty CP cấp nước Hồ Cầu Mới)