V/v Điều chỉnh danh mục miễn thuế Công ty Great Kingdom
V/v Điều chỉnh danh mục miễn thuế Công ty Great Kingdom
Số hiệu 672/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 05/04/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Điều chỉnh danh mục miễn thuế Công ty Great Kingdom
V/v Điều chỉnh danh mục miễn thuế Công ty Great Kingdom