V/v Đính chính Thông tư số 163/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực thương mại tự do Asean - Hàn Quốc giai đoạn 2012 - 2014

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 11h30 ngày 31/01/2012

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 104/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

V/v đính chính Thông tư số 163/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực thương mại tự do Asean - Hàn Quốc giai đoạn 2012 - 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/09/2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đính chính Thông tư số 163/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2012-2014 (sau đây gọi tắt là Thông tư số 163/2011/TT-BTC) như sau:

Biểu thuế đính kèm Thông tư số 163/2011/TT-BTC trong bản mềm đã đăng trên website Bộ Tài chính thì vẫn đầy đủ thông tin chính xác, nhưng trong bản giấy đã gửi đi bị in trùng một trang (trang 260 có nội dung trùng với trang 259) và thiếu một trang (do bị in trùng).

Nay Bộ Tài chính gửi lại trang 260 bản gốc của Thông tư số 163/2011/TT-BTC (kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm thi hành Thông tư số 163/2011/TT-BTC (ngày 01/1/2012) và là một bộ phận không tách rời của Thông tư số 163/2011/TT-BTC.

TUQ. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Chi

V/v Đính chính Thông tư số 163/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực thương mại tự do Asean - Hàn Quốc giai đoạn 2012 - 2014
Số hiệu 104/QĐ-BTC Ngày văn bản 16/01/2012
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
V/v Đính chính Thông tư số 163/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực thương mại tự do Asean - Hàn Quốc giai đoạn 2012 - 2014
V/v Đính chính Thông tư số 163/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực thương mại tự do Asean - Hàn Quốc giai đoạn 2012 - 2014