V/v Đính chính Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế

BỘ TÀI CHÍNH

 

Số: 2538/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2008

              

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đính chính Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính

hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế

 
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2003 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đính chính điểm 5.3 Mục I Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế như sau:

-          Đã in:

“a) Phạt tiền 1.100.000 đồng, nếu người nộp thuế cung cấp được hóa đơn, chứng từ hợp pháp của lô hàng vận chuyển trong thời hạn 12 giờ,…

  b) Phạt tiền 1.650.000 đồng, nếu người nộp thuế cung cấp được hóa đơn, chứng từ hợp pháp của lô hàng vận chuyển trong thời hạn từ trên 12 giờ đến 24 giờ,…

  c) Phạt tiền 3.000.000 đồng, nếu cung cấp được hóa đơn, chứng từ hợp pháp của lô hàng vận chuyển sau thời hạn 24 giờ,…”

- Nay sửa thành:

“a) Phạt tiền 1.100.000 đồng, nếu người nộp thuế không cung cấp được hóa đơn, chứng từ hợp pháp của lô hàng vận chuyển trong thời hạn 12 giờ,…

  b) Phạt tiền 1.650.000 đồng, nếu người nộp thuế không cung cấp được hóa đơn, chứng từ hợp pháp của lô hàng vận chuyển trong thời hạn từ trên 12 giờ đến 24 giờ,…

  c) Phạt tiền 3.000.000 đồng, nếu người nộp thuế không cung cấp được hóa đơn, chứng từ hợp pháp của lô hàng vận chuyển sau thời hạn 24 giờ,…”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TUQ. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Đức Chi

 

V/v Đính chính Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế
Số hiệu QĐ 2538/QĐ-BTC Ngày văn bản 17/11/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
V/v Đính chính Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế
V/v Đính chính Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế