V/v Doanh nghiệp chế xuất thuê kho (Công ty TNHH STK Chemical Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h30 ngày 10/05/2016

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HQ

_______

Số: 636/GSQL-GQ2

V/v Doanh nghiệp chế xuất thuê kho

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH STK Chemical Việt Nam

(đ/c: KCN Yên Phong, xã Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh)

Trả lời công văn số 2016/001A/CV-STK của Công ty TNHH STK Chemical Việt Nam về việc doanh nghiệp chế xuất (DNCX) thuê nhà xưởng bên ngoài DNCX để lưu trữ nguyên vật liệu và lắp đặt dây chuyền sản xuất sản phẩm, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thuê kho bên ngoài DNCX để lưu giữ nguyên liệu, sản phẩm của DNCX, quản lý hải quan đối với hàng hóa đưa ra, đưa vào kho thì DNCX được quyền thuê kho trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế để lưu giữ nguyên liệu, vật tư và thành phẩm phục vụ cho hoạt động sản xuất của chính DNCX, không thực hiện sản xuất tại kho thuê.

Do vậy, đề nghị Công ty căn cứ thực tế nhu cầu và mục đích thuê kho của Công ty đối chiếu với quy định tại Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC dẫn trên để biết, thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

 

V/v Doanh nghiệp chế xuất thuê kho (Công ty TNHH STK Chemical Việt Nam)
Số hiệu 636/GSQL-GQ2 Ngày văn bản 06/05/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Doanh nghiệp chế xuất thuê kho (Công ty TNHH STK Chemical Việt Nam)
V/v Doanh nghiệp chế xuất thuê kho (Công ty TNHH STK Chemical Việt Nam)