V/v Giá tính thuế hàng nhập khẩu (Công ty TNHH MTV SX XNK Vương Quán)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 15h00 ngày 11/03/2014

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2297/TCHQ-TXNK

V/v Giá tính thuế hàng nhập khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV SX XNK Vương Quán.

(Đ/c: 31 Đường 3643A Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1214/VQ ghi ngày 21/2/2014 của Công ty TNHH MTV SX XNK Vương Quán về việc khiếu nại lần 2 giá tính thuế mặt hàng đùi gà góc tư đông lạnh, cá đông lạnh các loại và đã được Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 20/QĐ-GQKN. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày tại văn bản nêu trên thì ngày 17/01/2014 Công ty đã nhận Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đến ngày 21/02/2014 (theo ngày ghi trên công văn khiếu nại) Công ty mới có đơn khiếu nại lần 2 và Tổng cục Hải quan nhận được vào ngày 28/2/2014.

Cãn cứ khoản 1 điều 33 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 thì: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2.

Căn cứ khoản 6 điều 11 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 thì: Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng thì không được thụ lý giải quyết.

Đối chiếu trường hợp của Công ty với quy định nêu trên thì đơn khiếu nại lần 2 của Công ty gửi Tổng cục Hải quan đã quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày Công ty nhận được đơn khiếu nại lần đầu. Do vậy, Tổng cục Hải quan không được thụ lý giải quyết khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH SX MTV XNK Vương Quán biết và thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Tuấn

V/v Giá tính thuế hàng nhập khẩu (Công ty TNHH MTV SX XNK Vương Quán)
Số hiệu 2297/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 07/03/2014
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Giá tính thuế hàng nhập khẩu (Công ty TNHH MTV SX XNK Vương Quán)
V/v Giá tính thuế hàng nhập khẩu (Công ty TNHH MTV SX XNK Vương Quán)