V/v Giá tính thuế mặt hàng DOP (Công ty TNHH Hóa chất LG ViNa)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h15 ngày 24/10/2016

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 10028/TCHQ-TXNK

V/v Giá tính thuế mặt hàng DOP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Hóa chất LG ViNa

(Đ/c: Số 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 153/LGVN-2016 ngày 4/10/2016 của Công ty TNHH Hóa Chất LG VINA phản ánh về việc giá DOP bất thường từ Trung Quốc. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

Cơ quan hải quan sẽ kiểm tra việc kê khai trị giá hải quan của doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan. Trường hợp có nghi vấn về trị giá khai báo, cơ quan hải quan áp dụng các biện pháp nghiệp vụ (tham vấn, kiểm tra sau thông quan...) để xác định lại trị giá hải quan theo đúng quy định của Pháp luật.

2. Để có thêm căn cứ để kiểm tra, xác định trị giá hải quan đối với mặt hàng DOP, Tổng cục Hải quan mong muốn nhận được sự phối hợp của Công ty thông qua việc cung cấp các chứng từ tài liệu liên quan đến giá nhập khẩu từ Trung Quốc, giá nhập khẩu từ các nước khác của mặt hàng DOP (chi tiết theo từng mặt hàng) và giá nguyên liệu sản xuất DOP.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Hóa Chất LG VINA Chem được biết và mong nhận được sự phối hợp của Công ty./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THYẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

V/v Giá tính thuế mặt hàng DOP (Công ty TNHH Hóa chất LG ViNa)
Số hiệu 10028/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 21/10/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Giá tính thuế mặt hàng DOP (Công ty TNHH Hóa chất LG ViNa)
V/v Giá tính thuế mặt hàng DOP (Công ty TNHH Hóa chất LG ViNa)