V/v Giá tính thuế mặt hàng than củi (Công ty cổ phần Kinh Đô Thăng Long)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h30 ngày 08/03/2016

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1688/TCHQ-TXNK

V/v Giá tính thuế mặt hàng than củi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2016

 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Kinh Đô Thăng Long

(Số 8/443 Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/CV-TLC ngày 15/2/2016 của Công ty cố phần Kinh Đô Thăng Long đề nghị giải đáp và tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến giá tính thuế mặt hàng than củi xuất khẩu và thuế suất thuế xuất khẩu của mặt hàng than củi. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về giá tính thuế:

- Hiện tại, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá ban hành kèm theo QĐ 1114/QĐ-TCHQ ngày 12/4/2014 đã hết hiệu lực. Thông tin về giá than củi xuất khẩu mà Công ty cung cấp, Tổng cục Hải quan sẽ nghiên cứu và tham khảo khi sửa đối danh mục hàng hóa xuất khẩu rủi ro về trị giá.

- Về việc tham vấn giá : Căn cứ quy định tại Điều 25 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì trường hợp có nghi vấn về trị giá khai báo nhưng chưa đủ cơ sở bác bỏ, nếu Công ty có đề nghị tham vấn để trao đổi, làm rõ nghi vấn của cơ quan hải quan liên quan đến trị giá khai báo thì cơ quan hải quan thực hiện giải phóng hàng và thực hiện tham vấn trị giá; trường hợp Công ty không đề nghị tham vấn thì cơ quan hải quan thông quan hàng hóa và thực hiện kiểm tra sau thông quan theo quy định.

2. Về thuế suất thuế xuất khẩu:

Về kiến nghị của doanh nghiệp được điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than củi thuộc mã số 4402.90.90 là 5% bằng với mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng than gỗ rừng trồng, đề nghị Công ty liên hệ với Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính để được xem xét cụ thể.

Tống cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Kinh Đô Thăng Long được biết ./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

 

V/v Giá tính thuế mặt hàng than củi (Công ty cổ phần Kinh Đô Thăng Long)
Số hiệu 1688/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 07/03/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Giá tính thuế mặt hàng than củi (Công ty cổ phần Kinh Đô Thăng Long)
V/v Giá tính thuế mặt hàng than củi (Công ty cổ phần Kinh Đô Thăng Long)