V/v Giá tính thuế nhựa nhập khẩu ( Công ty cổ phần Vicostone)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h00 ngày 04/03/2014

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2098/TCHQ-TXNK

V/v Giá tính thuế nhựa nhập khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2014

Kính gửi: Công ty cổ phần Vicostone

(Đ/c: km28 Đường cao tốc Láng Hòa Lạc - xã Thạch Hòa - Huyện Thạch Thất - TP Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 17/2014CV/VCS-MH ngày 19/02/2014 của Công ty Cổ phần Vicostone phản ánh sự bất hợp lý về mức giá kiểm tra đối với mặt hàng "Nhựa Polyester nguyên sinh, chưa no dạng lỏng" tại Danh mục quản lý rủi ro ban hành kèm theo công văn số 6763/TCHQ-TXNK ngày 11/11/2013 của Tổng cục Hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có thêm thông tin xây dựng, điều chỉnh mức giá kiểm tra theo kiến nghị của Doanh nghiệp và phù hợp với thực tế, đề nghị Doanh nghiệp cung cấp các chứng từ tài liệu (có dấu sao y bản chính) đến Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan, cụ thể:

1. Các chủng loại "Nhựa Polyester nguyên sinh, chưa no dạng lỏng" khác nhau, có giá nhập khẩu khác nhau; Các tiêu chí, tiêu chuẩn kỹ thuật kèm theo mỗi chủng loại đó.

2. Thường xuyên cung cấp thông tin biến động giá nhập khẩu tại thị trường quốc tế của các chủng loại "Nhựa Polyester nguyên sinh, chưa no dạng lỏng"  theo từng chủng loại nêu tại điểm 1 công văn này. Đồng thời gửi kèm theo các tài liệu, thông tin, nguồn thông tin có liên quan đến các vấn đề trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Vicostone được biết/.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Tuấn

V/v Giá tính thuế nhựa nhập khẩu ( Công ty cổ phần Vicostone)
Số hiệu 2098/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 03/03/2014
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Giá tính thuế nhựa nhập khẩu ( Công ty cổ phần Vicostone)
V/v Giá tính thuế nhựa nhập khẩu ( Công ty cổ phần Vicostone)