V/v Hàng hóa gửi kho ngoại quan của Công ty ALSW (Công ty TNHH dịch vụ kho vận ALS)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 13h40 ngày 14/04/2016

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HQ

_______

Số: 475/GSQL-TH

V/v Hàng hóa gửi kho ngoại quan của Công ty ALSW

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH dịch vụ kho vận ALS

(Đ/c: số 17, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Tử Liêm, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 09/ALSW ngày 11/01/2016 của Công ty TNHH dịch vụ kho vận ALS về việc đề nghị được lưu trữ, bảo quản một số loại mặt hàng trong kho ngoại quan của Công ty ALS, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Quỵết định thành lập kho ngoại quan số 3440/QĐ-TCHQ ngày 18/10/2014 của Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định mở rộng diện tích kho ngoại quan số 1553/QĐ-TCHQ ngày 13/11/2015 của Cục Hải quan TP. Hà Nội;

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 86 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ;

Căn cứ công văn số 8079/TCHQ-GSQL ngày 04/9/2015 của Tổng cục Hải quan về việc hoạt động của kho ngoại quan chưa đáp ứng quy định về diện tích,

Hàng hóa gửi kho ngoại quan của Công ty TNHH dịch vụ kho vận ALS tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Nội Bài được lưu giữ cụ thể như sau:

1. Đối với hàng hóa có yêu cầu về bảo quản lạnh: Được gửi kho tại khu vực kho lạnh phù hợp với điều kiện bảo quản, lưu giữ của kho.

2. Đối với hàng hóa khác: Được lưu giữ tại phần kho mở rộng được thiết kế theo tiêu chuẩn để lưu giữ các loại hàng hóa thông thường, với điều kiện không được lưu giữ các loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có mức thuế suất từ 10% trở lên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Công ty dịch vụ kho vận ALS được biết./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

 

V/v Hàng hóa gửi kho ngoại quan của Công ty ALSW (Công ty TNHH dịch vụ kho vận ALS)
Số hiệu 475/GSQL-TH Ngày văn bản 12/04/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Hàng hóa gửi kho ngoại quan của Công ty ALSW (Công ty TNHH dịch vụ kho vận ALS)
V/v Hàng hóa gửi kho ngoại quan của Công ty ALSW (Công ty TNHH dịch vụ kho vận ALS)