V/v Hàng hóa nhập khẩu cho hoạt động dầu khí (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h00 ngày 05/05/2016

 

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 5863/BTC-TCHQ

V/v Hàng hóa nhập khẩu cho hoạt động dầu khí

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

(Địa chỉ: Số 18, Láng Hạ, Hà Nội)

Trả lời công văn số 8817/DKVN-TCKT ngày 16/12/2015, công văn số 1181/DKVN-TCKT ngày 04/03/2016 của Tập đoàn dầu khí Việt Nam đề nghị hoàn thuế nhập khẩu các vật tư, thiết bị và cung ứng được nhập khẩu cho hoạt động khai thác dầu khí của Dự án Thái Bình - Lô 102&106 cho nhà thầu Petronas Carigali Overseas Sdn.Bdh, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Căn cứ khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005;. khoản 10 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầu khí bao gồm:

a. Thiết bị, máỵ móc; phương tịện vận tải chuyên dùng cần thiết cho hoạt động dầu khí; phương tiện vận chuyển để đưa đón công nhân gồm xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy kể cả linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng gá lắp, thay thế, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng, phương tiện vận chuyển để đưa đón công nhân nêu trên;

b. Vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí mà trong nước chưa sản xuất được;

c. Trang thiết bị y tế và thuốc cấp cứu sử dụng trên các dàn khoan và công trình nổi được Bộ Y tế xác nhận;

d. Trang thiết bị văn phòng phục vụ cho hoạt động dầu khí;

đ. Hàng hóa tạm nhập, tái xuất khác phục vụ cho hoạt động dầu khí.

Căn cứ Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/08/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí của Dự án Thái Bình - Lô 102&106 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thuộc Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT thì không được miễn thuế nhập khẩu.

Đối với các máy móc, thiết bị, phụ tùng nhập khẩu trong nước đã sản xuất được nhưng trên thực tế chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của ngành công nghiệp thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí, khí thiên nhiên, đề nghị Tập đoàn trao đổi với Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ có hưóng dẫn cụ thể về chính sách thuế để xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 18, Điều 36 Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ-Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 06/2015/NĐ-CP ngày 13/01/2015 của Chính phủ thì việc cho phép khấu trừ số thuế mà Nhà thầu đã nộp vào phần lãi nước chủ nhà thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện theo đúng thỏa thuận tại Hợp đồng phân chia sản phẩm lô 102& 106 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Tài chính trả lời để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam biểt và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

V/v Hàng hóa nhập khẩu cho hoạt động dầu khí (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)
Số hiệu 5863/BTC-TCHQ Ngày văn bản 29/04/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
V/v Hàng hóa nhập khẩu cho hoạt động dầu khí (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)
V/v Hàng hóa nhập khẩu cho hoạt động dầu khí (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)