V/v Hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để xuất khẩu đi nước khác (Công ty CP Việt Dutch quốc tế)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h45 ngày 07/03/2016

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HQ

_______

Số: 287/GSQL-TH

V/v Hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để xuất khẩu đi nước nước ngoài

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Việt Dutch quốc tế

(Đ/c: 69 Tựu Liệt, khu Quốc Bảo, TT Văn Điền, Thanh Trì, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 58/2016/CV/XNK/VD ngày 18/02/2016 của Công ty CP ViệtDutch quốc tế về việc mặt hàng ván bóc nhập khẩu từ nước ngoài, gửi kho ngoại quan đế xuất khấu đi nước thứ ba, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 85 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu ban hành kèm Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì mặt hàng gỗ ván bóc (mã HS: 44089000) được đưa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để chờ xuất khẩu sang nước thứ ba. Thủ tục hải quan đưa hàng từ nước ngoài gửi kho ngoại quan, từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty cổ phần ViệtDutch quốc tế được biết./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

V/v Hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để xuất khẩu đi nước khác (Công ty CP Việt Dutch quốc tế)
Số hiệu 287/GSQL-TH Ngày văn bản 02/03/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để xuất khẩu đi nước khác (Công ty CP Việt Dutch quốc tế)
V/v Hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để xuất khẩu đi nước khác (Công ty CP Việt Dutch quốc tế)