V/v Hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài (Global Blue)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 13h40 ngày 21/11/2016

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 10900/TCHQ-TXNK

V/v Hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016

Kính gửi: Global Blue

(Phòng 308, nhà P12 Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn ngày 4/10/2016 của Gobal Blue về việc đề nghị thay đổi mô hình hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài tại Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc hoàn thuế GTGT cho người tại Việt Nam được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014. Tại Điều 2 Thông tư số 72/2014/TT-BTC quy định đối tượng áp dụng việc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài như sau:

"Điều 2. Đối tượng áp dụng :

1) Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, trừ thành viên của Tổ bay theo quy định của pháp luật về hàng không, thành viên của Đoàn thủy thủ theo quy định của pháp luật về hàng hải (sau đây gọi tắt là người nước ngoài) mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập xuất cảnh do nước ngoài cấp còn giá trị và sử dụng giấy tờ đó để nhập xuất cảnh Việt Nam, mua hàng hóa tại Việt Nam và mang theo hàng hóa ra nước ngoài qua các cửa khẩu hoàn thuế.

2) Cơ quan hải quan, công chức hải quan, cơ quan thuế, công chức thuế có liên quan đến việc thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài.

3) Doanh nghiệp được lựa chọn bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh, bao gồm: doanh nghiệp, chi nhánh, cửa hàng của doanh nghiệp, đại lý bán hàng cho doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp bán hàng).

4) Ngân hàng thương mại được lựa chọn là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài (sau đây gọi tắt là ngân hàng thương mại).

5) Tổ chức, cá nhân khác khi thực hiện các công việc có liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài."

2. Việt Nam đã xây dựng hệ thống quản lý thông tin hoàn thuế GTGT gia tăng cho người nước ngoài và đã được triển khai thực hiện. Hệ thống quản lý thông tin hoàn thuế GTGT gia tăng cho người nước ngoài được xây dựng trên cơ sở quy định tại Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính.

3. Tổng cục Hải quan trân trọng cảm ơn sự quan tâm và ghi nhận đề nghị của Global Blue để nghiên cứu việc sửa đổi chính sách hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài. Tổng cục Hải quan sẽ trao đổi với Global Blue vào thời điểm thích hợp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Global Blue biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái

 

V/v Hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài (Global Blue)
Số hiệu 10900/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 18/11/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài (Global Blue)
V/v Hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài (Global Blue)