V/v Hoàn tiền chậm nộp thuế (Công ty TNHH MTV đóng tàu Hạ Long)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h45 ngày 18/10/2016

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 9913/TCHQ-TXNK

V/v Hoàn tiền chậm nộp thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH MTV đóng tàu Hạ Long

(Phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 618/ĐTHL-VT ngày 3/8/2016 và số 667/ĐTHL-VT ngày 30/8/2016 của Công ty TNHH MTV đóng tàu Hạ Long (dưới đây gọi là Công ty) về việc hoàn tiền chậm nộp thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì:

- Tại điểm c khoản 4 Điều 42 quy định: "c) Hàng hoá nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng đã được thông quan hoặc giải phóng hàng, trong thời gian chờ xét miễn thuế nếu kiểm tra, xác định hàng hóa không thuộc đối tượng được xét miễn thuế thì phải nộp đủ các loại thuế, tính lại thời hạn nộp thuế và tiền chậm nộp kể từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng đến ngày thực nộp thuế và bị xử phạt vi phạm theo quy định (nếu có);"

-    Tại khoản 1 Điều 107 quy định một trong các trường hợp được xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là: "1. Hàng hóa nhập khẩu là hàng chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho an ninh, quốc phòng theo kế hoạch cụ thể do Bộ chủ quản phê duyệt đã được đăng ký và thống nhất với Bộ Tài chính (phân loại theo hai danh mục riêng: Danh mục thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương và danh mục nguồn vốn ngân sách địa phương)"

Căn cứ các quy định trên, hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng đã thông quan hoặc giải phóng hàng, nếu kiểm tra, xác định hàng hóa không thuộc đối tượng được xét miễn thuế thì phải tính tiền chậm nộp kể từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng đến ngày thực nộp thuế. Trường hợp có quyết định miễn thuế thì không tính tiền chậm nộp tương ứng với số tiền thuế nhập khẩu được miễn. Theo đó, trường hợp của Công ty TNHH MTV đóng tàu Hạ Long đã nộp tiền thuế, tiền chậm nộp trong thời gỉan chờ xét miễn thuế thì việc hoàn trả tiền thuế, tiền chậm nộp đã nộp thực hiện theo quy định tại Điều 49 và Điều 132 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH MTV đóng tàu Hạ Long được biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

V/v Hoàn tiền chậm nộp thuế (Công ty TNHH MTV đóng tàu Hạ Long)
Số hiệu 9913/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 17/10/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Hoàn tiền chậm nộp thuế (Công ty TNHH MTV đóng tàu Hạ Long)
V/v Hoàn tiền chậm nộp thuế (Công ty TNHH MTV đóng tàu Hạ Long)