V/v Hướng dẫn mã loại hình nhập khẩu hàng hóa không thanh toán phục vụ sản xuất (Công ty TNHH Asaba Việt Nam Manufacturing)
V/v Hướng dẫn mã loại hình nhập khẩu hàng hóa không thanh toán phục vụ sản xuất (Công ty TNHH Asaba Việt Nam Manufacturing)
Số hiệu 614/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 28/03/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Hướng dẫn mã loại hình nhập khẩu hàng hóa không thanh toán phục vụ sản xuất (Công ty TNHH Asaba Việt Nam Manufacturing)
V/v Hướng dẫn mã loại hình nhập khẩu hàng hóa không thanh toán phục vụ sản xuất (Công ty TNHH Asaba Việt Nam Manufacturing)