V/v Hướng dẫn phí CIC (Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h00 ngày 14/02/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 1741/BTC-TCHQ

V/v Hướng dẫn phí CIC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng

(Mã số thuế: 0201311397 - Đ/c: Lô CN2, CN3, KCN Tràng Duệ, huyện An Dương, huyện khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, TP. Hải Phòng)

Phúc đáp công văn số 249/SCM/2016 ngày 06/12/2016 của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng (Công ty) về việc hướng dẫn phí CIC, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 1.2.7, Điều 14 Thông tư 205/2010/TT-BTC, khoản g, Điều 13 Thông tư số 39/2015/TT-BTC và đối chiếu trường hợp cụ thể của Công ty thì phí CIC là khoản phải cộng vào trị giá tính thuế hàng nhập khẩu. Theo đó, Tổng cục Hải quan ban hành các công văn số 10596/TCHQ-KTSTQ ngày 08/11/2016, số 10111/TCHQ-TXNK ngày 25/10/2016 trả lời Công ty về phí CIC là đúng quy định pháp luật.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

V/v Hướng dẫn phí CIC (Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng)
Số hiệu 1741/BTC-TCHQ Ngày văn bản 10/02/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Hướng dẫn phí CIC (Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng)
V/v Hướng dẫn phí CIC (Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng)