V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan (Công ty TNHH Xây dựng Việt Long)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 11h00 ngày 14/04/2016

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HQ

_______

Số: 476/GSQL-GQ2

V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Xây dựng Việt Long

(đ/c: Số 7 Phan Tôn, phường Đa kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 001CV/01:2016/VL ngày 12/01/2016 của Công ty TNHH Xây dựng Việt Long đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan mua hàng hóa từ DNCX sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, Cục Giám sát quan lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp Công ty mua hàng hóa từ doanh nghiệp chế xuất để xuất khẩu ra nước ngoài, thủ tục hải quan thực hiện như sau:

- Khi mua hàng hóa từ DNCX, Công ty thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 3 Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tẩi chính, thực hiện kê khai nộp thuế (nếu có);

- Khi xuất khẩu hàng hóa mua từ DNCX ra nước ngoài, Công ty làm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa kinh doanh thương mại, thực hiện kê khai nộp thuế (nếu có).

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

 

V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan (Công ty TNHH Xây dựng Việt Long)
Số hiệu 476/GSQL-GQ2 Ngày văn bản 12/04/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan (Công ty TNHH Xây dựng Việt Long)
V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan (Công ty TNHH Xây dựng Việt Long)