V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan của doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (Công ty CP TNHH SG Sagawa VN)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h00 ngày 10/01/2017

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

_______

Số: 36/GSQL-GQ2

V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan của doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: Công ty CP TNHH SG Sagawa VN

(Lô 117, KCX Linh Trung, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM)

Trả lời công văn số 59/CV/2016/SGV-HCM ngày 20/12/2016 của Công ty TNHH SG SAGAWA VN về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Do Công ty TNHH SG SAGAWA VN là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi thực hiện nhập khẩu hàng hóa phải đáp ứng các quy định tại Thông tư 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương Mại (nay là Bộ Công thương), Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính Phủ, Thông tư 08/2013/TT-BCT ngày 22/04/2013 của Bộ Công thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tự nước ngoài tại Việt Nam.

Trường hợp được phép thực hiện hoạt động nhập khẩu hàng hóa như đã nêu tại công văn trên, đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Điều 35 Nghị đinh 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ, Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện thủ tục hải quan.

Trường hợp còn vướng mắc phát sinh đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNGVũ Lê Quân

 

 

 

V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan của doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (Công ty CP TNHH SG Sagawa VN)
Số hiệu 36/GSQL-GQ2 Ngày văn bản 10/01/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan của doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (Công ty CP TNHH SG Sagawa VN)
V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan của doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (Công ty CP TNHH SG Sagawa VN)