V/v Hướng dẫn thuế tiêu thụ đặc biệt xe ô tô tải Van
 

BỘ TÀI CHÍNH

------------

Số:  8543/ BTC-CST

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

V/v: Hướng dẫn thuế tiêu thụ đặc biệt xe ô tô tải Van

      Hà Nội, ngày 21  tháng 07 năm 2008

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế TTĐB và Luật thuế GTGT; Thông tư số 115/2005/TT-BTC ngày 16/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô tải Van như sau:

Xe ô tô tải Van có lắp vách ngăn cố định giữa khoang chở hàng và cabin và có từ 2 hàng ghế trở lên được xếp vào nhóm ô tô từ 16 đến dưới 24 chỗ ngồi (xe thiết kế vừa chở người vừa chở hàng) thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt với mức thuế suất là 15% quy định tại Thông tư số 115/2005/TT-BTC ngày 16/12/2005 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị có liên quan được biết và thực hiện

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

V/v Hướng dẫn thuế tiêu thụ đặc biệt xe ô tô tải Van
Số hiệu CV 8543/BTC-CST Ngày văn bản 21/07/2008
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
V/v Hướng dẫn thuế tiêu thụ đặc biệt xe ô tô tải Van
V/v Hướng dẫn thuế tiêu thụ đặc biệt xe ô tô tải Van