V/v Hướng dẫn ưu đãi theo Hiệp định thương mại biên giới Việt - Lào (Công ty CP nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai)
V/v Hướng dẫn ưu đãi theo Hiệp định thương mại biên giới Việt - Lào (Công ty CP nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai)
Số hiệu 1319/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 24/02/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Hướng dẫn ưu đãi theo Hiệp định thương mại biên giới Việt - Lào (Công ty CP nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai)
V/v Hướng dẫn ưu đãi theo Hiệp định thương mại biên giới Việt - Lào (Công ty CP nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai)