V/v Hướng dẫn về thuế bảo vệ môi trường

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 07h50 ngày 07/09/2012

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4645/TCHQ-TXNK

V/v Hướng dẫn về thuế bảo vệ môi trường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2012

Kính gửi: Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II

(A-9, Khu Công nghiệp Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 18/2012/HOGVII/CV ngày 22/08/2012 của Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II về việc xin hướng dẫn về thuế bảo vệ môi trường. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 2 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Trường hợp của Công ty nhập khẩu túi ni lông để sản xuất thì không thuộc đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường theo quy định nêu trên. Do đó, Công ty phải nộp thuế bảo vệ môi trường theo quy định. 

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II biết và thực hiện ./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hải Trang

V/v Hướng dẫn về thuế bảo vệ môi trường
Số hiệu 4645/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 06/09/2012
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Hướng dẫn về thuế bảo vệ môi trường
V/v Hướng dẫn về thuế bảo vệ môi trường