V/v Khai báo đơn vị kiện cho tờ khai nhập khẩu với vận đơn DHL

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h30 ngày 15/02/2017

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

_______

Số: 291/GSQL-GQ3

V/v Khai báo đơn vị kiện cho tờ khai nhập khẩu với vận đơn DHL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Seshin VN2

(Đ/c: thôn Khê Xoan, xã Đội Cấn, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 01027/XNK- VN2 ngày 18/01/2017 của Công ty TNHH MTV SESHIN VN2 về việc khai đơn vị kiện cho tờ khai nhập khẩu với vận đơn DHL. Về vấn để này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với vận đơn số 2658635906 (hồ sơ gửi kèm): tại ô số lượng (số thứ tự 1.27- hướng dẫn chỉ tiêu khai báo tại phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015của Bộ Tài chính) khai là 2, tại ô số lượng (1) (số thứ tự 1.83- hướng dẫn chỉ tiêu khai báo tại phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) khai là 24154 chiếc (số lượng được ghi tại hóa đơn/ phiếu đóng gói).

Đề nghị Quý công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Quý Công ty biết và thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Nhất Kha

 

 

 

V/v Khai báo đơn vị kiện cho tờ khai nhập khẩu với vận đơn DHL
Số hiệu 291/GSQL-GQ3 Ngày văn bản 14/02/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Khai báo đơn vị kiện cho tờ khai nhập khẩu với vận đơn DHL
V/v Khai báo đơn vị kiện cho tờ khai nhập khẩu với vận đơn DHL