V/v Khai báo hóa chất đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan
V/v Khai báo hóa chất đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan
Số hiệu 787/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 14/04/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Khai báo hóa chất đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan
V/v Khai báo hóa chất đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan