V/v Khoản điều chỉnh trừ đối với hàng nhập khẩu (Công ty TNHH IHI Infrastructure Asia)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h00 ngày 12/06/2014

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6901/TCHQ-TXNK

V/v Khoản điều chỉnh trừ đối với hàng nhập khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH IHI Infrastructure Asia

(Tầng 9, tòa nhà Hoàng Huy, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 05/XNK ngày 17/05/2014 của Công ty TNHH IHI Infrastructure Asia về việc áp dụng khoản điều chỉnh trừ đối với phần vận chuyển nội địa và chi phí cước dịch vụ hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điều 12 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên.

Căn cứ điều 14 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 có quy định khoản điều chỉnh cộng, khoản điều chỉnh trừ khi xác định trị giá tính thuế.

Căn cứ điều 6 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 và điều 10 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì người khai hải quan có trách nhiệm tự kê khai đầy đủ, chính xác trị giá tính thuế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai.

Đề nghị doanh nghiệp căn cứ các quy định nêu trên, đối chiếu với hồ sơ cụ thể của doanh nghiệp để thực hiện việc khai báo hải quan, xác định trị giá tính thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH IHI Infrastructure Asia biết./.

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hoàng Tuấn

 

V/v Khoản điều chỉnh trừ đối với hàng nhập khẩu (Công ty TNHH IHI Infrastructure Asia)
Số hiệu 6901/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 11/06/2014
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Khoản điều chỉnh trừ đối với hàng nhập khẩu (Công ty TNHH IHI Infrastructure Asia)
V/v Khoản điều chỉnh trừ đối với hàng nhập khẩu (Công ty TNHH IHI Infrastructure Asia)