V/v Kinh doanh mua bán hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất
V/v Kinh doanh mua bán hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất
Số hiệu 1487/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 08/07/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Kinh doanh mua bán hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất
V/v Kinh doanh mua bán hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất