V/v Làm thủ tục hải quan (Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh XNK Tuyên Quang)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h00 ngày 22/02/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1020/TCHQ-TXNK

V/v Làm thủ tục hải quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh XNK Tuyên Quang

(Số 87, Tổ 53, Thị Trấn Đông Anh, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 18/TQ ngày 3/2/2017 của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh XNK Tuyên Quang về đề nghị làm thủ tục hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại:

- Khoản 1 Điều 48 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định: "1. Trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số tiền thuế do cơ quan quản lý thuế tính hoặc ấn định, người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế đó, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện quyết định tính thuế, quyết định ấn định thuế của cơ quan quản lý thuế".

Theo quy định trên, trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại, Công ty vẫn phải nộp đủ tiền thuế theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan.

2. Về cưỡng chế thuế:

Theo quy định tại Điều 28 Thông tư số 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 thì:

- Điều 28 quy định: "Đối với các trường hợp ấn định thuế sau khi hàng hóa đã thông quan, nếu quá 90 ngày, kế từ ngày hết thời hạn chấp hành quyết định ấn định thuế mà người nộp thuế hoặc người bảo lãnh không tự nguyện chấp hành quyết định, ấn định thuế thì cơ quan Hải quan thực hiện cưỡng chế theo quy định. Thời hạn chấp hành quyết định ấn định thuế theo quy định tại Điều này là ngày cơ quan Hải quan ban hành quyết định ấn định thuế theo Thông tư số 38/2015/TT- BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Khoản 1 Điều 31 quy định:" 1. Trường hợp chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế; tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan:

a) Người nộp thuế thuộc đối tượng bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế được cơ quan Hải quan cho phép nộp dần tiền thuế nợ theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

b) Người nộp thuế đã được tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan theo quy định khoản 5 Điều 46 Nghị định"

Theo quy định trên, đối với các trường hợp ấn định thuế sau khi hàng hóa đã thông quan, nếu quá 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn chấp hành quyết định ấn định thuế mà người nộp thuế không nộp thuế thì cơ quan Hải quan thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định. Để chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế hoặc tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan, đề nghị Công ty nghiên cứu việc nộp dần tiền thuế nợ hoặc phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 46 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 và khoản 2 Điều 31 Thông tư 155/2016/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh XNK Tuyên Quang được biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNGLê Mạnh Hùng

 

V/v Làm thủ tục hải quan (Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh XNK Tuyên Quang)
Số hiệu 1020/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 21/02/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Làm thủ tục hải quan (Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh XNK Tuyên Quang)
V/v Làm thủ tục hải quan (Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh XNK Tuyên Quang)