V/v Mặt hàng rượu, thuốc lá điếu và xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi gửi kho ngoại quan (Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Móng Cái)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h10 ngày 06/08/2015

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 7157/TCHQ-GSQL

V/v Mặt hàng rượu, thuốc lá điếu và xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi gửi kho ngoại quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2015

 Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Móng Cái

Trả lời công văn số 68/CV-2015 ngày 04/8/2015 của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Móng Cái đề nghị gửi kho ngoại quan đối với mặt hàng rượu, thuốc lá điếu, xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi để xuất qua cửa khẩu biên giới phía Bắc các lô hàng đã về đến cảng Hải Phòng từ ngày 29/07/2015, về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay Tổng cục Hải quan đang trình Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về quản lý hàng hóa gửi kho ngoại quan xuất qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, trong đó có nội dung tiếp tục cho phép gửi kho ngoại quan đối với mặt hàng rượu, thuốc lá điếu và xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi. Trước mắt, để tránh tồn đọng hàng hóa tại cảng, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Móng Cái và các doanh nghiệp được gửi các lô hàng đã về đến cảng vào kho ngoại quan với điều kiện:

Hàng hóa là các mặt hàng rượu, thuốc lá điếu, xì gà và xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi các loại được gửi kho ngoại quan để xuất sang nước khác qua các cửa khẩu, lối mở biên giới quy định tại Điều 4 Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền. Riêng mặt hàng rượu mạnh hiệu Chivas và thuốc lá điếu hiệu 555 gửi kho ngoại quan chỉ được xuất qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, liên hệ với Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan làm thủ tục theo quy định./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh

 

V/v Mặt hàng rượu, thuốc lá điếu và xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi gửi kho ngoại quan (Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Móng Cái)
Số hiệu 7157/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 05/08/2015
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Mặt hàng rượu, thuốc lá điếu và xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi gửi kho ngoại quan (Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Móng Cái)
V/v Mặt hàng rượu, thuốc lá điếu và xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi gửi kho ngoại quan (Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Móng Cái)