V/v Mở tờ khai theo loại hình SXXK (HQ các tỉnh, thành phố)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h45 ngày 27/11/2014

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 14191/TCHQ-GSQL

V/v Mở tờ khai theo loại hình SXXK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Điều 35 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính quy định cụ thể sản phẩm xuất khẩu được quản lý theo loại hình SXXK, tuy nhiên, tại Điều này chưa quy định đối với sản phẩm được cấu thành từ nguyên liệu, vật tư nhập khẫu theo loại hình kinh doanh nội địa (A12) kết hợp với nguyên liệu, vật tư mua trong nước để sản xuất sản phẩm xuất khẩu. Trên cơ sở phản ánh vướng mắc của một số hải quan địa phương về nội dung này, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Đối với sản phẩm xuất khẩu được cấu thành từ 02 nguồn: nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình nhập kinh doanh nội địa và nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc trong nước thì khi xuất khẩu sản phẩm được quản lý theo loại hình sản xuất xuất khẩu. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm xây dựng định mức, thông báo định mức và làm thủ tục quyết toán theo quy định tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính. Khi làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm, tờ khai xuất khẩu được đăng ký theo loại hình sản xuất xuất khẩu.

Hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu thực hiện theo Điều 117 Thông tư số 128/2013/TT-BTC dẫn trên.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

V/v Mở tờ khai theo loại hình SXXK (HQ các tỉnh, thành phố)
Số hiệu 14191/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 26/11/2014
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Mở tờ khai theo loại hình SXXK (HQ các tỉnh, thành phố)
V/v Mở tờ khai theo loại hình SXXK (HQ các tỉnh, thành phố)