V/v Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2021 (Các doanh nghiệp làm thủ tục tại Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai)
V/v Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2021 (Các doanh nghiệp làm thủ tục tại Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai)
Số hiệu 1596/HQĐNa-VP Ngày văn bản 26/08/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2021 (Các doanh nghiệp làm thủ tục tại Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai)
V/v Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2021 (Các doanh nghiệp làm thủ tục tại Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai)