V/v Nhập khẩu nguyên liệu thủy sản để sản chế biến XK (HQ các tỉnh, thành phố)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h30 ngày 16/12/2014

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN

_______

Số: 1671/GSQL-GQ1

V/v Nhập khẩu nguyên liệu thủy sản để sản chế biến XK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2737/QLCL-CL1 ngày 05/12/2014 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản về việc nêu tại trích yếu. Công văn số 2737/QLCL-CL1 nêu rõ:

“Ngày 08/9/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 51/2010/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 và Thông tư 06/2010/TT- BNNPTNT ngày 02/02/2010, theo đó, khoản 1 Điều 1 quy định:”Hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu dùng làm nguyên liệu gia công, chế biến xuất khẩu không bắt buộc phải thực hiện các quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010...”. Như vậỵ, đối với lô hàng nguyên liệu thủy sản nhập khẩu vào Việt Nam để chế biến xuất khẩu thì không nhất thiết phải được sản xuất từ doanh nghiệp có tên trong danh sách được phép xuất khẩu thủy sản vào Việt Nam.”

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan gửi kèm công văn số 2737/QLCL-CL1 ngày 05/12/2014 để các đơn vị biết, thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

Ngô Minh Hải

 

V/v Nhập khẩu nguyên liệu thủy sản để sản chế biến XK (HQ các tỉnh, thành phố)
Số hiệu 1671/GSQL-GQ1 Ngày văn bản 12/12/2014
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Nhập khẩu nguyên liệu thủy sản để sản chế biến XK (HQ các tỉnh, thành phố)
V/v Nhập khẩu nguyên liệu thủy sản để sản chế biến XK (HQ các tỉnh, thành phố)