V/v Nhập khẩu ô tô dưới dạng tài sản di chuyển (Công ty TNHH Dịch vụ và tiếp vận liên kết thương mại)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h30 ngày 07/02/2017

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

_______

Số: 239/GSQL-GQ3

V/v Nhập khẩu ô tô dưới dạng tài sản di chuyển

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Dịch vụ và tiếp vận liên kết thương mại

(Đ/c: Số 1 khu D ngõ 165/8 Tập thể Văn công Quân độo phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/2017 ngày 03/1/2017 của Công ty TNHH Dịch vụ và tiếp vận liên kết thương mại về việc nêu tại trích yếu. Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu khồng nhằm mục đích thương mại .

2. Về chính sách Thuế nhập khẩu:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện.

Cục Giảm sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cồng ty TNHH Dịch vụ và tiếp vận liên kết thương mại biết./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Nhất Kha

 

 

 

V/v Nhập khẩu ô tô dưới dạng tài sản di chuyển (Công ty TNHH Dịch vụ và tiếp vận liên kết thương mại)
Số hiệu 239/GSQL-GQ3 Ngày văn bản 06/02/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Nhập khẩu ô tô dưới dạng tài sản di chuyển (Công ty TNHH Dịch vụ và tiếp vận liên kết thương mại)
V/v Nhập khẩu ô tô dưới dạng tài sản di chuyển (Công ty TNHH Dịch vụ và tiếp vận liên kết thương mại)