V/v Nhập khẩu xe máy chuyên dùng đã qua sử dụng (Công ty cổ phần Newsing)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h00 ngày 15/06/2016

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HQ

_______

Số: 779/GSQL-GQ1

V/v Nhập khẩu xe máy chuyên dùng đã qua sử dụng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2016

Kính gửi: Công ty cổ phần Newsing

(Đ/c: số 21, ngõ 562, đường Láng, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 0306/NEWSING ngày 06/6/2016 của Công ty cồ phần Newsing về việc nhập khẩu xe máy chuyên dùng đã qua sử dụng, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 06/9/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc tạm ngừng nhập khầu máy móc, thiết bị/dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Theo đó, đối với các lô hàng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có xuất xứ từ Trung Quốc nhập khẩu chỉ được thông quan khi được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận không thuộc diện tạm ngừng nhập khẩu như nêu tại khoản 1 thông báo này. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu là xe máy chuyên dùng đã qua sử dụng thì không bị điều chỉnh bởi Thông báo số 2527/TB-BKHCN dẫn trên.

Hiện nay, theo quy định tại Thông tư số 13/2015/TT-BGTVT ngày 21/4/2015 của Bộ Giao thông vận tải thì mặt hàng xe máy chuyên dùng thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải. Việc nhập khẩu xe máy chuyên dùng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng và Thông tư số 41/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải. Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hoá xuất khẩu đối chiếu với các quy định dẫn trên để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

 

V/v Nhập khẩu xe máy chuyên dùng đã qua sử dụng (Công ty cổ phần Newsing)
Số hiệu 779/GSQL-GQ1 Ngày văn bản 13/06/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Nhập khẩu xe máy chuyên dùng đã qua sử dụng (Công ty cổ phần Newsing)
V/v Nhập khẩu xe máy chuyên dùng đã qua sử dụng (Công ty cổ phần Newsing)