V/v Nộp báo cáo quyết toán theo điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC đối với loại hình nhập SXXK (Cục HQ các tỉnh, thành phố)

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16120/BTC-TCHQ
V/v nộp báo cáo quyết toán theo Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT- BTC đối loại hình nhập SXXK

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của một số Hiệp hội và doanh nghiệp thực hiện loại hình nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu về việc nộp báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Để giảm bớt thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

Trước mắt, doanh nghiệp thực hiện loại hình sản xuất xuất khẩu chưa phải thực hiện báo cáo quyết toán theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC; cơ quan hải quan thực hiện việc quản lý nguyên liệu xuất - nhập - tồn đối với loại hình này trên cơ sở hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế do doanh nghiệp nộp.

Bộ Tài chính thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản VN: Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội (để biết);
- Hiệp hội Dệt may VN: Số 32 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, TCHQ

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

 

V/v Nộp báo cáo quyết toán theo điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC đối với loại hình nhập SXXK (Cục HQ các tỉnh, thành phố)
Số hiệu 16120/BTC-TCHQ Ngày văn bản 02/11/2015
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Nộp báo cáo quyết toán theo điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC đối với loại hình nhập SXXK (Cục HQ các tỉnh, thành phố)
V/v Nộp báo cáo quyết toán theo điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC đối với loại hình nhập SXXK (Cục HQ các tỉnh, thành phố)