V/v Phân loại chuỗi ghi lò, hộp số, tài than của buồng đốt than(Công ty cổ phần Cơ nhiệt Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h00 ngày 12/05/2016

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

_______

Số: 795/TXNK-PL

V/v Phân loại chuỗi ghi lò, hộp số, tài than của buồng đốt than

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2016

Kính gửi: Công ty cổ phần Cơ nhiệt Việt Nam

(P201, B1 Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) nhận được công văn số 27/CV ngày 08/04/2015 của Công ty cổ phần Cơ nhiệt Việt Nam (Công ty) đề nghị hướng dẫn mã số của hệ chuỗi ghi lò, hộp số, tải than của buồng đốt than lò hơi tự động. Về việc này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số103/2051/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ chú giải 2 phần XV và chú giải 1, chú giải 2 phần XVI Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Việc xác định mã số các mặt hàng của Công ty thực hiện theo nguyên tắc sau:

(i) Mặt hàng ghi xích dạng băng tải, nếu là bộ phận có công dụng chung theo chú giải 2 phần XV, bằng kim loại cơ bản thì không được phân loại tại Chương 84;

(ii) Mặt hàng hộp số giảm tốc, gầu tải than, nếu là bộ phận đã được định danh tại nhóm nào đó của Chương 84, được phân loại vào nhóm đó trong mọi trường hợp;

(iii) Mặt hàng bộ thải xỉ than, nếu là bộ phận chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho máy nạp nhiên liệu cơ khí thì được phân loại theo nhóm 84.16.

Đề nghị Công ty tra cứu các văn bản hướng dẫn tại trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ: http://www.customs.gov.vn để kiểm tra lại việc xác định mã số hàng hóa theo các nguyên tắc nêu trên hoặc liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được giải thích cụ thể.

Cục Thuế XNK (Tổng cục Hải quan) thông báo để Công ty cổ phần Cơ nhiệt Việt Nam biết và thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Mạc Linh

V/v Phân loại chuỗi ghi lò, hộp số, tài than của buồng đốt than(Công ty cổ phần Cơ nhiệt Việt Nam)
Số hiệu 795/TXNK-PL Ngày văn bản 09/05/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Phân loại chuỗi ghi lò, hộp số, tài than của buồng đốt than(Công ty cổ phần Cơ nhiệt Việt Nam)
V/v Phân loại chuỗi ghi lò, hộp số, tài than của buồng đốt than(Công ty cổ phần Cơ nhiệt Việt Nam)