V/v Phân loại hàng hóa ( Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h30 ngày 18/05/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3257/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại hàng hóa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2017

Kính gửi: Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP

(Đ/c: Tầng 6-7 Tòa nhà Viện Dầu khí VN, số 167 phố Trung kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 765/DMC-KD ngày 27/04/2017 của Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP đề nghị xem xét lại việc phân loại mặt hàng "Sulfolane" nhập khẩu thuộc mục 1 PLTK của tờ khai hải quan 10124811046/A11 ngày 08/02/2017 đăng ký tại Chi cục HQ CK Cảng Hải Phòng KV III (Cục Hải quan TP. Hải Phòng), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khấu, nhập khẩu Việt Nam thì:

Mặt hàng có tên thương mại "Sulfolane" có kết quả phân tích là "Sulfolane (hay Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide)" (Thông báo kết quả phân tích số 775/TB-KĐ2 ngày 02/03/2017 của Chi cục Kiểm định Hải quan 2).

Sulfolane (hay Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide) là hợp chất lưu huỳnh hữu cơ và cũng là hợp chất dị vòng chứa vòng Thiophen nên có thế xem xét phân loại vào 02 nhóm:

Nhóm 29.30 "Hợp chất lưu huỳnh-hữu cơ" hoặc

Nhóm 29.34 "Các axit nucleic và muối của chúng; đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học; hợp chất dị vòng khác."

Căn cứ Chú giải pháp lý 3 Chương 29: "Các mặt hàng có thể xếp vào hai hay nhiều nhóm thuộc Chương này phải xếp vào nhóm có số thứ tự sau cùng", mặt hàng "Sulfolane (hay Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide)" được phân loại vào nhóm 29.34, mã số 2934.99.90 như hướng dẫn tại Thông báo kết quả phân loại số 2366/TB-TCHQ ngày 10/04/2017 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP được biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNGĐào Thu Hương

 

 

 

V/v Phân loại hàng hóa ( Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP)
Số hiệu 3257/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 16/05/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Phân loại hàng hóa ( Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP)
V/v Phân loại hàng hóa ( Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP)