V/v Phân loại mã số đối với mặt hàng Cảm biến Luxa 103-300" (Công ty CP Gamma)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h10 ngày 13/02/2017

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XNK

_______

Số: 418/TXNK-PL

V/v Phân loại mã số đối với mặt hàng Cảm biến Luxa 103-300"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: Công ty CP Gamma

(L4,14 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được Công văn số 1010/2016/CV- GAMMA của Công ty cổ phần Gamma ngày 21/12/2016 kiến nghị xem xét lại kết quả phân loại số 9677/TB-TCHQ ngày 07/10/2016 đối với mặt hàng "Cảm biến Luxa 103-200", đồng thời cung cấp thông tin về đặc điềm và tính năng và kiến nghị áp mã số 8536.50.51 cho mặt hàng. Cục Thuế xuất nhâp khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hầng hóa, phân tích để phân Loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Ngày 07/10/2016, Tổng cục Hải quan đã ban hành Thông báo kết quả phân loại số 9677/TB-TCHQ đối với mặt hàng "Cảm biến Luxa 103-200" có kết quả phân tích xác định mặt hàng là Công tắc đóng ngắt-bằng tia hồng ngoại, sử dụng điện áp xoay chiều 220V~240V, dòng điện dưới 16A (kết quả phân tích số 39/TB-KĐHQ ngày 16/08/2016 của Cục Kiểm định Hải quan) thuộc mã số 8536.51.61.

Theo đề nghị của Công ty, mặt hàng chỉ được xem xét áp mã 8536.50.51 khi mặt hàng phù hợp phân loại vào phân nhóm " - - Công tắc điện tử dùng cho mạch xoay chiều gồm mạch vào và mạch ra kết nổi đỉều khiển bằng quang học (công tắc dùng cho mạch xoay chiều điều khiển bằng thyristor); công tắc điện tử, kể cả công tắc bảo vệ quá nhiệt điện tử gồm một tranzito và một chip logic (công nghệ chip-on-chip) dùng cho điện áp không quá 1.000 V; công tắc điện cơ bật nhanh dùng cho dòng điện không quá 11 A". Mặt hàng không phải là công tắc điện tử điều khiển bằng quang học, cũng không phải là công tắc điện tử bảo vệ nhiệt hay công tắc tác động nhanh bằng cơ điện tử; mặt hàng được xác. định là công tắc đóng ngắt mạch điện bằng tia hồng ngoại. Do đó, mặt hàng không phù hợp để phân loại vào phân nhóm hai gạch này. Giải trình bổ sung của doanh nghiệp cũng không đủ căn cứ để phân loại mặt hàng vào phân nhóm hai gạch này. Vì vậy, mã số 8536.50.51 "- - - Dòng điện dưới 16A" bị loại trừ.

Do vậy, đề nghị Công ty thực hiện theo đúng nội dung tại Thông báo kết quả phân loại số 9677/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty được biết và thực hiện.

Trân trọng./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNGTrịnh Mạc Linh

 

 

 

V/v Phân loại mã số đối với mặt hàng Cảm biến Luxa 103-300" (Công ty CP Gamma)
Số hiệu 418/TXNK-PL Ngày văn bản 10/02/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Phân loại mã số đối với mặt hàng Cảm biến Luxa 103-300" (Công ty CP Gamma)
V/v Phân loại mã số đối với mặt hàng Cảm biến Luxa 103-300" (Công ty CP Gamma)