V/v Phân loại và thuế nhập khẩu trứng Artenia (Công ty TNHH Thông Thuận)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h40 ngày 29/07/2016

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 7144/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại và thuế nhập khẩu trứng Artenia

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Thông Thuận

(xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 343/CTTT ngày 2/7/2016, 339/TT-2016 ngày 29/6/2016 của Công ty TNHH Thông Thuận về vướng mắc thuế nhập khẩu thức ăn tôm giống (Artemia). Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiên như sau:

1.   Về phân loại:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Chú giải chi tiết HS 2012 Chương 5, nhóm 05.11, mặt hàng trứng Artemia còn sống, dùng làm thức ăn cho tôm thuộc nhóm 05.11 "Các sản phẩm động vật khác chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; động vật chết thuộc Chương 1 hoặc Chương 3, không thích hợp sử dụng cho người", mã số 0511.91.00 "- - Sản phẩm từ cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thuỷ sinh không xương sống khác; động vật đã chết thuộc Chương 3" (Qui tắc 1 và 6).

2.   Về xử lý thuế:

Đề nghị Công ty TNHH Thông Thuận thực hiện nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.

3.   Về chính sách thuế

Để khuyến khích phát triển ngành nuôi tôm, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 98/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/8/2016. Theo đó, mặt hàng trứng Artemia (Artemia cysts) dùng làm thức ăn thủy sản được chi tiết tại Chương 98 nhóm 98.43 với mức thuế nhập khẩu ưu đãi là 3%.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thông Thuận biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

V/v Phân loại và thuế nhập khẩu trứng Artenia (Công ty TNHH Thông Thuận)
Số hiệu 7144/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 27/07/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Phân loại và thuế nhập khẩu trứng Artenia (Công ty TNHH Thông Thuận)
V/v Phân loại và thuế nhập khẩu trứng Artenia (Công ty TNHH Thông Thuận)