V/v Phí hải quan (Công ty TNHH tiếp vận Thăng Long)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h40 ngày 24/02/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1042/TCHQ-TXNK

V/v Phí hải quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH tiếp vận Thăng Long

(E4A Thăng Long IP, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số L-Draco-CBD-17-23 ngày 10/01/2017 của Công ty TNHH tiếp vận Thăng Long về việc nộp phí hải quan cho các tờ khai nhánh. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2, Điều 3, Điều 4 Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh thì: phí hải quan đăng ký tờ khai: 20.000 đồng/ 01 tờ khai.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH tiếp vận Thăng Long được biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNGLê Mạnh Hùng

 

 

 

V/v Phí hải quan (Công ty TNHH tiếp vận Thăng Long)
Số hiệu 1042/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 22/02/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Phí hải quan (Công ty TNHH tiếp vận Thăng Long)
V/v Phí hải quan (Công ty TNHH tiếp vận Thăng Long)