V/v Sử dụng chữ ký dạng con dấu (Công ty TNHH Cargill Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h00 ngày 02/03/2017

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

_______

Số: 408/GSQL-GQ1

V/Sử dụng chữ ký dạng con dấu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Cargill Việt Nam

(Khu công nghiệp Phố nối, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, Hưng Yên)

Trả lời công văn số 0902/CV-CAR HY của Công ty TNHH Cargill Việt Nam tại Hưng Yên về việc sử dụng chữ ký dạng con dấu tại các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, hồ sơ thuế, Cục Giám sát quản lỷ về Hải quan (Tổng cục Hải quan) có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài Chính có quy định về nộp, xác nhận và sử dụng các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, hồ sơ thuế thì: "Trường hợp bản chụp hoặc các chứng từ do người nước ngoài phát hành bằng hình thức điện tử, fax, telex hoặc các chứng từ, tài liệu do người khai hải quản, người nộp thuế phát hành thì người khai hải quan, người nộp thuế phải xác nhận, ký tên, đóng dấu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của các chứng từ đó.". Do vậy, việc sử dụng chữ ký điện tử dạng khắc sẵn trên các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan không được chấp nhận. Đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên để thực hiện.

Liên quan đến nội dung vướng mắc của Công ty, hiện Tổng cục Hải quan được giao chủ trì sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài Chính, trong đó có quy định các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan, doanh nghiệp không phải nộp trực tiếp dưới dạng bản giấy cho cơ quan hải quan mà gửi dưới dạng dữ liệu điện tử hoặc bản scan qua Hệ thống xử lý dữ liệu hải quan điện tử.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH Cargill Việt Nam biết và thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNGNgô Minh Hải

 

 

 

V/v Sử dụng chữ ký dạng con dấu (Công ty TNHH Cargill Việt Nam)
Số hiệu 408/GSQL-GQ1 Ngày văn bản 28/02/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Sử dụng chữ ký dạng con dấu (Công ty TNHH Cargill Việt Nam)
V/v Sử dụng chữ ký dạng con dấu (Công ty TNHH Cargill Việt Nam)