V/v Sử dụng tờ khai XK gia công để thanh khoản cho tờ khai nhập khẩu theo loại hình SXXK (Công ty TNHH D.I)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 13h45 ngày 23/01/2015

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 582/TCHQ-GSQL

V/v Sử dụng tờ khai XK gia công để thanh khoản cho tờ khai nhập khẩu theo loại hình SXXK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH D.I

(Lô 69-71 KCX Linh Trung II, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 03/2015/D.I ngày 02/01/2015 của Công ty TNHH D.I phản ánh vướng mắc về việc sử dụng tờ khai xuất khẩu bụi, tạp chất theo loại hình đặt gia công ở nước ngoài để thanh khoản cho tờ khai nhập khẩu nguyên liệu theo loại hình SXXK ban đầu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm d khoản 5 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT- BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính thì Định mức nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đ xem xét hoàn thuế, không thu thuế nhập khẩu là định mức thực tế sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế xuất khẩu bao gồm cả phần tỷ lệ phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức thu được trong quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu"

Căn cứ quy định trên, phần bụi, tạp chất có chứa vàng, bạc, bạch kim (có nguồn gốc từ nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình SXXK) thu được trong quá trình sản xuất sản phẩm xuất khẩu, Công ty xuất khẩu ra nước ngoài theo hợp đng gia công nhưng không nhập khu trở lại sản phẩm mà bán tại thị trường nước ngoài thì việc sử dụng lượng tạp chẩt nêu trên để thanh khoản cho tờ khai nhập khẩu nguyên liệu theo loại hình SXXK ban đầu được thực hiện như sau:

- Đối với lượng bụi, tạp chất nằm trong định mức sử dụng nguyên liệu sản xuất sản phẩm xuất khẩu thì khi xuất khẩu ra nước ngoài để gia công, Công ty không được sử dụng để thanh khoản cho lượng nguyên liệu nhập SXXK ban đầu. Vì lượng bụi, tạp chất này đã được Công ty tính vào tỉ lệ hao hụt sản phẩm xuất khẩu trước đó.

- Đối với lượng bụi, tạp chất nằm ngoài định mức sử dụng nguyên lỉệu sản xuất sản phẩm xuất khẩu thì khi xuất khu ra nước ngoài để gia công, Công ty được sử dụng tờ khai xuất khẩu gia công (tạp chất) đ thanh khoản cho tờ khai nhập SXXK ban đầu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH D.I. biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

V/v Sử dụng tờ khai XK gia công để thanh khoản cho tờ khai nhập khẩu theo loại hình SXXK (Công ty TNHH D.I)
Số hiệu 582/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 22/01/2015
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Sử dụng tờ khai XK gia công để thanh khoản cho tờ khai nhập khẩu theo loại hình SXXK (Công ty TNHH D.I)
V/v Sử dụng tờ khai XK gia công để thanh khoản cho tờ khai nhập khẩu theo loại hình SXXK (Công ty TNHH D.I)