V/v Sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
V/v Sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
Số hiệu 237/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 13/02/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
V/v Sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước