V/v Tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu (Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h15 ngày 06/10/2016

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HQ

_______

Số: 1326/GSQL-GQ2

V/v Tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

Trả lời công văn số 1909/LOG/SEV ngày 19/9/2016 của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) v/v hướng dẫn thủ tục hải quan cho hoạt động tái nhập hàng xuất khẩu bị trả lại, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định cụ thể về các hình thức tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại. Theo đó, các hình thức tái nhập gồm tái nhập hàng trả lại để sửa chữa, tái chế sau đó tái xuất, tái nhập hàng trả lại để tiêu thụ nội địa, tái nhập hàng trả lại để tiêu hủy tại Việt Nam (không áp dụng đối với hàng gia công cho thương nhân nước ngoài) và tái nhập hàng trả lại để tái xuất cho đối tác nước ngoài khác.

Khoản 3 Điều 47 Nghị định 08/2015/NĐ-CP dẫn trên quy định thủ tục hải quan trong trường hợp này thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương III Nghị định này. Theo đó, không yêu cầu Giấy phép nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành khi làm thủ tục hải quan.

Do vậy, đối với hoạt động tái nhập sản phẩm Galaxy Note 7 đã xuất khẩu để sửa chữa, tái chế sau đó tái xuất hoặc tiêu hủy, đề nghị Công ty SEV căn cứ các quy định tại Điều 47 dẫn trên để thực hiện và lưu trữ các chứng từ liên quan đến hoạt động này theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Lê Quân

 

 

V/v Tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu (Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam)
Số hiệu 1326/GSQL-GQ2 Ngày văn bản 05/10/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu (Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam)
V/v Tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu (Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam)