V/v Thanh khoản loại hình SXXK (Công ty TNHH CN Đinh Ốc Evergreen Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h15 ngày 12/09/2014

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 11030/TCHQ-GSQL

V/v Thanh khoản loại hình SXXK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH CN Đinh Ốc Evergreen Việt Nam

(Đ/c: KCN Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương)

Trả lời công văn số 1408201/EVG-XNK ngày 14/08/2014 của Công ty TNHH CN Đinh Ốc Evergreen Việt Nam về việc khai nhầm mã loại hình tờ khai xuất khẩu sản phẩm SXXK dẫn đến vướng mắc khi thanh khoản, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo nội dung trình bày của Công ty do thời gian đầu triển khai thủ tục trên hệ thống VNACCS nên có khai nhầm 14 tờ khai xuất khẩu theo loại hình SXXK bằng mã loại hình B11 dẫn đến vướng mắc khi thanh khoản. Để tháo gỡ khó khăn này, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty được sử dụng tờ khai sai mã loại hình để thanh khoản. Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư gia công, Cục Hải quan TP. Hải Phòng để được kiểm tra hỗ trợ việc xử lý trên hệ thống. Trường hợp hệ thống không hỗ trợ thanh khoản thì thực hiện thanh khoản thủ công ngoài hệ thống và cập nhật kết quả vào hệ thống để theo dõi, quản lý tiếp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH CN Đinh Ốc Evergreen Việt Nam biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

V/v Thanh khoản loại hình SXXK (Công ty TNHH CN Đinh Ốc Evergreen Việt Nam)
Số hiệu 11030/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 10/09/2014
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thanh khoản loại hình SXXK (Công ty TNHH CN Đinh Ốc Evergreen Việt Nam)
V/v Thanh khoản loại hình SXXK (Công ty TNHH CN Đinh Ốc Evergreen Việt Nam)